• Rodinný dům LIGNIA 122
 • Rodinný dům LIGNIA 127
 • Rodinný dům LIGNIA 129
 • Rodinný dům LIGNIA 149
 • Rodinný dům LIGNIA 161
 • Rodinný dům LIGNIA 172
 • Rodinný dům LIGNIA 200
 • Rodinný dům LIGNIA TWIN

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen: „GDPR”, je LIGNIA DŘEVOSTAVBY s.r.o., dále jen: „Správce“.

Kontaktní údaje Správce jsou
LIGNIA DŘEVOSTAVBY s.r.o.
email: info@lignia.cz
telefon: +420 777 664 433

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě, která vytváří poptávku/objednávku, a kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, například jméno, tel. číslo, e-mail, adresu zaměstnavatele apod..

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší poptávky/objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění poptávky/objednávky/smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší poptávky, objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

IV.
Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu), po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy / objednávky / poptávky. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • údaje právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového objednávkového/poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

LIGNIA DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Mlýnská 326/13
Brno
602 00

mob: 777 664 433
e-mail: info@lignia.cz

Kontaktní místo Čechy Furud Obchodní centrum Lihovar
Barákova 237
Říčany, 251 01